Έσοδα

Οι οικονομικοί πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις εγγραφές των νέων μελών, τις τακτικές συνδρομές και τις έκτακτες εισφορές των μελών του, κάθε είδους δωρεά ή συνεισφορά από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν νόμιμη προέλευση και από τα έσοδα του Συλλόγου από τις δραστηριότητες ή την περιουσία του.