Νομοθετικό πλαίσιο

Για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας σε ανασφάλιστους ή για την έκδοση πιστοποιητικού για κάλυψη νοσηλείας και για λοιπά μέτρα περίθαλψης ανασφάλιστων:

 

 • Νομοθετικό Διάταγμα 57 – ΦΕΚ 149 / 19-7-1973. «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεων των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων.»
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16-11-2006 – ΦΕΚ 1747 / 30-11-2006. «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 03-06-2014 – ΦΕΚ 1465 / 05-06-2014. «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄). Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση 28-6-2014 – ΦΕΚ 1753 / 28-6-2014. «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»
 • Εγκύκλιος 18-8-2011 – Υ4α/οικ 93443/11. «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους.»
 • Εγκύκλιος 2 / 2-5-2012 – Υ4α/οικ 45610. «Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους.»
 • Έγγραφο/ εγκύκλιος 25-7-2013 – Υ4α/οικ 70456. «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κατόχους βιβλιαρίου οικονομικής αδυναμίας και σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.»
 • Έγγραφο/ εγκύκλιος 16-9-2013 – Υ4α/οικ 85777. «Διευκρινίσεις επί της Υ4α/οικ 70456/25-7-2013 εγκυκλίου.»
 • Έγγραφο 19-11-2013 – Δ28. οικ. 38664/3520. «Έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε παιδιά ευρισκόμενα σε ειδικό καθεστώς προστασίας και σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω.»
 • Εγκύκλιος 4-12-2013 – Δ28. οικ. 41730/3670. «Έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου σε πολίτες με οφειλές σε ασφαλιστικούς φορείς και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.»
 • Έγγραφο 22-10-2014 – Δ28. οικ. 36667/2780. «Παροχή κατευθύνσεων για την πρόσβαση πολιτών κρατών μελών της ΕΕ, του ΕΚΧ και τρίτων χωρών σε δωρεάν περίθαλψη.»
 • Νόμος 4254/ 2014 – υποπαράγραφος Α.3. «Για ασφαλισμένους ΤΕΒΕ / ΟΑΕΕ με οφειλές και για λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων.» 
 • Προεδρικό Διάταγμα 96/2008 – ΦΕΚ 152 / 30-7-2008. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους (L304/30.9.2004).»

Για την ασφάλιση των ανέργων – εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ και ανέργων ΟΑΕΕ: