Διακήρυξη αρχών

  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης θεωρεί τη Δημόσια Υγεία ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό και τη διαφύλαξη και τη προαγωγή της ως συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης θεωρεί ότι το επίπεδο Δημόσιας Υγείας μιας κοινωνίας καθορίζεται από το δυναμικό άθροισμα του επιπέδου υγείας των μελών της κοινωνίας αυτής, και ότι η υγεία του κάθε μέλους της ξεχωριστά συγκαθορίζεται από την υγεία των υπολοίπων συνολικά μελών της.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης προασπίζεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, με δράσεις που αποτελούν παράδειγμα ήθους, αλληλεγγύης και πολιτικής και με όραμα μια Κοινωνία Δικαίου, όπου τα συνταγματικά δικαιώματα στη παιδεία, την υγεία και την εργασία δε θα παραβιάζονται.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης με τη δράση του αποδεικνύει ότι υπάρχει το έμψυχο υλικό για μία άλλη πολιτική και μία άλλη κοινωνία, τέτοιες που να υπηρετούν τον άνθρωπο.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης με τη δράση του συμβάλλει στην ηθική και πολιτική αντίσταση της κοινωνίας των πολιτών απέναντι στην αγοραία ηθική και την αγοραία πολιτική.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης θεωρεί ότι η πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα αποδιαρθρώνει το Κράτος Πρόνοιας και μαζί του και τη Δημόσια Υγεία, ως αποτέλεσμα ανάλγητης άσκησης της εξουσίας.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης ασκεί ανεξάρτητη, αυτοοργανωμένη κοινωνική δράση, η οποία δεν έχει καμία σχέση εξάρτησης ή εποπτείας με κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης είναι ανοιχτό σε δωρεές και χορηγίες και επιδιώκει οριζόντιες συνεργασίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες θα συνάδουν με τις καταστατικές του αρχές και θα εγκρίνονται από Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου του.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης έχει ως απώτερο πολιτικό στόχο την αυτοκατάργησή του, ο οποίος θα επιτευχθεί όταν η Κοινωνία εξαναγκάσει την Πολιτεία να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της.
  • Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης θεωρεί ότι ο δρόμος που οδηγεί στην επανασύσταση του Κράτους Πρόνοιας και της Δημόσιας Υγείας περνάει μέσα από δημοκρατικούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.